zo 6 jan 2019  om 10.00 uur
Sing-in
Ouderling: Jan, Marja, Natasja, Peter, Anneke

Sing-in 06 januari 2019
Thema : Wie is God (voor ons)
Verbindende teksten: Marja Voogt en Natasja Bezemer
Organist: Peter Herrewijnen
Ouderling van dienst: Jan Voogt
 
Welkom / uitleg thema dienst(Jan)
 
Ik weet
Dat ik méér voel
Dan ik in woorden zeggen kan.
Dat is met alle mensen zo.
Ik kan God voelen
In alle dingen
En in mijzelf.
Maar zeggen - wie God is
Nee, dat kan ik niet.
Dat voegt niets toe
Aan wat ik voel.
 
Wie is God?
Dat is’n domme vraag.
God is geen wie.
God is een kracht.
 
Als ik ’s morgens opsta
Uit het donker
In het licht
En ik beweeg,
Dan voel ik die beweging
Door mijn hele lijf gaan
En de gedachten bewegen
Mee in mijn hoofd.
Dat bewegen
Komt niet uit deze wereld.
Uit mij zelf beweeg ik niet,
Dat is God in ons.
Dat kan niemand anders zijn.
 
 
En als ik dan het raam opendoe
Dan ruik ik in de frisse lucht
De geur van God
En zie ik met eigen ogen
Het daglicht
Onhoorbaar binnen komen.
Dan haal ik diep adem
Voor het open venster
En de kou die binnen komt
Is warmte.
Alles wat ik dan nog zeggen wil
Is minder dan ik voel.
 
NLB 513: God heeft het eerste woord 1, 2, 3 en 4
 
1.God heeft het eerste woord
Hij heeft in den beginne
Het licht doen overwinnen
Hij spreekt nog altijd voort
 
2.God heeft het eerste woord
voor wij ter wereld kwamen
riep Hij ons reeds bij name
zijn roep wordt nog gehoord
 
3.God heeft het laatste woord
wat Hij van oudsher zeide
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord
 
4.God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde
Zijn woord is van het zijnde
Oorsprong en doel en zin.
 
Votum, Groet
 
NLB 62: Mijn ziel is stil tot God mijn Heer 1, 4 en 7
 
1.Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, op Hem toch kan ik bouwen
ik wankel niet, want Hij staat vast
mijn toevlucht, als het water wast
mijn rots, mijn enige vertrouwen
 
4.Weest stil, mijn ziel, tot God uw Heer
Hij immers schenkt u altijd weer
Zijn heil, op Hem toch kunt gij bouwen
Wankel dan niet, want Hij staat vast
Hij is, ook als het onheil wast
Uw rots, uw enige vertrouwen
 
7.God stelde eens voor al zijn woord
tot tweemaal toe heb ik ’t gehoord
nu weet ik, dat Hij alle macht heeft
maar ook dat Gij genadig zijt
o Here, die uw volk bevrijdt
en elk vergeldt wat hij betracht heeft
 
Glorialied  NLB 150a: Geprezen zij God
 
1.Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn woord
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep
Die allen daarboven tot dankzegging riep
 
2.Geprezen zij God! Gij allen op aard
aanbid Hem die als kind ‘ren aanvaardt
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!
 
3.Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft
Laat jub’len het orgel, laat harp en trompet
De glorie doen klinken van Hem die ons redt
 
4.Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt
om zijn goede schepping, om hemels genot
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God.
 
 
ELB 224 God wijst mij een weg (met beamer meezingen)
 
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwir5JucvvTeAhWNY1AKHUR_DEEQtwIwAXoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhFNeGMHrZCI&usg=AOvVaw3lmYjUNfgN44A95W-egD2d
 
Kinderen mogen naar voren komen
 
Roeping van Samuel
 
Kinderliedje samuel
 
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKkP21uvTeAhXJLFAKHUK9CGkQtwIwAHoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3De7I7aRE_qlg&usg=AOvVaw2LCl4x9MfW0_vt1n_-XQVY
 
Gesprekje met kinderen (Natasja) Kinderen naar de nevendienst met kaarsenliedje
 
Kaarsenliedje:
 
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDr8ftu_TeAhUKPFAKHWX1B78QtwIwAnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIOe2CQZ44SA&usg=AOvVaw2Dh71W9z3marE80xM7XP2G
 
ELB 241: vers 1 en 2
 
1.Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer
Aanbid hem met eerbied en ontzag
En kniel voor hem neer
Die zelf geen zonde kent,
En ons genade schenkt
Wees stil voor het aangezicht van God
Want heilig is de Heer
 
2.Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur
wij staan nu op heilige grond
waar Hij verschijnt met vuur
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht
wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
 
 
Roeping van Mozes
 
Exodus 3 : 1 – 6 
 
1. Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de Nidjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppeland, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. 2. Daar scheen een engel van de Heer aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. 3. Hoe kan het dat de struik niet verbrand? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. 4. Maar toen de Heer zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik: Mozes! Mozes! Ik luister, antwoordde Mozes. 5. Kom niet dichterbij, waarschuwde de Heer, en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is heilig. 6. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Izaäk en de God van Jakob. Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. 
 
 
 
NLB 943 God gaat zijn ongekende gang
 
1. God gaat zijn ongekende gang
vol donk’re majesteit
die in de zee zijn voetstap plant
en op de wolken rijdt
 
2.Uit grondeloze diepten put
Hij licht, en vreugd-uit pijn
Hij voert volmaakt zijn plannen uit
Zijn wil is soeverein
 
3.Geliefden Gods, schep nieuwe moed
de wolken die gij vreest,
zijn zwaar van regen, overvloed
van zegen die geneest.
 
4.Zou gij verstaan, waar Hij u leidt?
Vertrouw Hem waar gij gaat.
Zijn duistere voorzienigheid
Verhult zijn mild gelaat
 
5.Wat Hij bedoelt dat rijpt tot zin
wordt klaar van uur tot uur
de knop is bitter, is begin
de bloem wordt licht en puur
 
6.Hoe blind van zich zelve is
het menselijk gezicht
God zelf vertaalt de duisternis
In eind ‘lijk eeuwig licht.
 
Tien geboden in gewone taal

1. Je zult mij op de eerste plaats zetten in je leven.

2. Stel je vertrouwen op Mij alleen. Alleen dan kan ik je leven leiden. Facebook, WhatsApp, televisieseries, vrouwen of mannen, idolen of sterren, je zult ze niet verheerlijken. Wie toegeeft aan de zonde, kan daar later nog de gevolgen van ervaren. Maar als je naar Mij luistert en doet wat Ik van je vraag, zal ik je Mijn genade overvloedig geven.

3. Je zal niet zomaar de Naam van God doelloos gebruiken. Ook niet woorden die daarvan zijn afgeleid, want als je een vloek gebruikt, zal je niet onschuldig zijn. Gebruik ‘o my God’ alleen als je Mijn hulp echt nodig hebt.

4. Neem één dag in de week vrij van je dagelijkse bezigheden en richt je aandacht op God. Op deze manier kun je genieten van rust en ontspanning, net als God deed op de zevende dag toen Hij de Schepping gemaakt had. Zes dagen heb je de tijd om bezig te zijn met school, werk, social media en andere dingen. Ik gun je één dag om je extra op Mij te kunnen focussen en van Mij te kunnen genieten. Daarnaast kun je op deze dag je broeders en zusters ontmoeten en samen Mijn Naam groot maken.
 
5. Heb respect voor je ouders, zoals zij respect voor jou behoren te hebben. Vrede tussen ouders en kinderen is een zegen.

6. Je zult niemand doodslaan, doodwensen of uitschelden.

7. Je zult geen onrust stoken binnen relaties en vechten voor je huwelijk.

8. Je mag op geen enkele wijze iets stelen. Geen materiële dingen, maar ook niet iemands status of leven.

9. Spreek altijd de waarheid. Maak geen vals (Facebook-)profiel aan waarop je jezelf mooier presenteert dan je in werkelijkheid bent. Ik geef jou je identiteit, je bent geliefd, een Koningskind.

10. Je zult je zinnen niet zetten op iets van een ander. Je zult niet zijn of haar vriend of vriendin, uiterlijk, mobiel, tablet, kennis, auto, kleding, ook maar iets dat van een ander is, begeren.

NLB 320 1, 3 en 5
 
1.Wie oren om te horen heeft
hore naar de wet die God hem geeft
gij zult geen vreemde goden
maar Mij alleen belijden voortaan
Hoor, Israël, mijn geboden
 
3.Bied uw naaste de helpende hand
spijzig de armen in uw land
een woning wilt gij geven
Het tweede gebod is het eerste gelijk
Doet dit, en gij zult leven
 
5.De liefde spreekt haar eigen taal
alle kwaad bedekt zij duizendmaal
vergeef al wie u griefde
dit lied zal in de lucht opgaan
maar blijve in ons de liefde

 
Liederen ELB 188 Canon
 
‘k stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
want in zijn hand ligt heel mijn levenslot
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij
‘k zie naar hem op en weet Hij is mij steeds nabij
 
Mededelingen/Dankgebed/voorbeden afgesloten met het zingen van NLB 1006
 
NLB 1006
 
Onze Vader in de hemel
U staat zorgzaam om ons heen
Geef dat alle mensen weten:
Zoals U is er maar één
Doe ons telkens weer geloven
In een wereld zonder pijn
In Uw rijk dat eens zal komen
En dat soms te zien kan zijn
Help ons samen goed te leven
En te doen wat U graag wilt
Geef ons elke dag te eten
Tot de honger is gestild
En vergeef ons wat we fout doen
Net als wij niet blijven staan
Bij de fouten van een ander
Maar weer samen verder gaan
Help ons om te zien wat goed is
En wat slecht is, boos of naar
Geef dat wij het juiste kiezen
Dat we goed zijn voor elkaar
Onze Vader, wij geloven
Dat U onze wereld leidt
Met Uw licht helpt U ons verder
Hier en nu en straks. Altijd
Amen, Amen
 
NLB 885: 1 en 2 Groot is Uw trouw o Heer
 
1.Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader
er is geen schaduw van omkeer bij U
ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die gij ook waart, dat bewijst Gij ook nu
Groot is uw trouw o Heer, goot is uw trouw o Heer
Iedere morgen aan mij weer betoond
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is uw trouw o Heer, aan mij betoond
 
 
2Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid
Groot is uw trouw o Heer, goot is uw trouw o Heer
Iedere morgen aan mij weer betoond
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is uw trouw o Heer, aan mij betoond
 
Collecte
Na de collecte zingen:
Gezang 429

 
 
1  
Wie maar de goede God laat zorgen
 
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar,
 
is bij Hem veilig en geborgen,
 
die redt Hij god'lijk, wonderbaar:
 
wie op de hoge God vertrouwt,
 
heeft zeker op geen zand gebouwd.
 
2  
Blijf dan eerbiedig God verbeiden
 
en zwijg de Heer ootmoedig stil;
 
Hij zal ons naar zijn raad geleiden,
 
't is goed en heilig wat Hij wil.
 
God die ons uitverkoren heeft,
 
kent alle zorg die in ons leeft.
 
3  
Treed vrolijk voort op 's Heren wegen,
 
neemt zijn gebod getrouw in acht.
 
't Wordt eind ‘lijk alles u ten zegen,
 
wanneer gij daarop biddend wacht.
 
En wie gelovig op Hem ziet,
 
weet zeker, Hij verlaat ons niet.
 
 
 
 
 
 
 
Sluiting

NLB 416 Ga met God
 
1Ga met God en hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met zijn heil en troost en zegen
ga met God en hij zal met je zijn
 
2Ga met God en hij zal met je zijn
bij gevaar in bange tijden
over jou zijn vleugels spreiden
ga met God en hij zal met je zijn
 
3Ga met God en hij zal met je zijn
in zijn liefde jou bewaren
in de dood je leven sparen
ga met God en hij zal met je zijn
 
4Ga met God en hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in zijn naam elkaar begroeten
ga met God en hij zal met je zijn
 
Keltische Zegenbede
 
Een lied in je hart
een lach op je lippen
en een vriendelijk woord
voor wie je pad kruist.
Kracht om te spreken
en zin in al wat je doet.
En in dat alles de liefde van Christus
die elk hart opent
en je naaste verblijdt.
 
Dat er zegen
op je mag rusten
vanaf het eerste licht van de zon
tot de dag ten einde loopt,
zegen, in vreugde en verdriet,
zegen, bij je lachen en je tranen,
zegen, alle dagen die God je geeft.
 

terug