zo 13 jan 2019  om 10.00 uur
Voorganger: ds. L.L. van Berkel
Eredienst - afscheid ambtsdragers
Ouderling: Cor Telleman
Organist: Peter Herrewijnen
ORDE VAN DIENST voor zondag 13 januari 2019 – Afscheid ambtsdragers
Thema – Gered, bevrijd – maar dan?
Voorganger – ds. Lennart van Berkel
Organist – Peter Herrewijnen
Lector – Gert-Jan Mensink
Liturgische kleur – Groen
Ouderling van dienst – Cor Telleman
Diaken van dienst – Heleen Nederveen-de Ruiter


VAN BUITEN NAAR BINNEN


Orgelspel


Welkom door de voorganger


Stil gebed


(gemeente gaat staan)


Intochtslied – Psalm 72: 1 en 4
Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan ’s konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuvelen top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.Bemoediging en groet 


Vervolg intochtslied – Psalm 72: 7
Laat ons de grote naam bezingen
van Hem die Israël leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
zijn roem vervult de tijd.
Looft God de Heer, Hij openbaarde
zijn wonderen, zijn eer.
Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
Ja, amen, looft de Heer.VOORBEREIDING


Kyriëgebed afgesloten met het zingen van NLB 274: 2 en 3
Ontferm u God, kyrie eleïson,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder U raken wij de liefde kwijt.Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank U voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.Direct aansluitend met overbruggend orgelspel


Glorialied – NLB 496: 3
Gij morgenster en mensenzoon,
breng ons de nieuwe tijd,
waarin de wereld wordt bewoond
door uw gerechtigheid.
Dan is uw heil aan ons geschied,
u allen even na, –
dan zingt de schepping weer dit lied
tot in de gloria.Gesprek met de kinderen


Uitgeleide: kinderlied - Samen in het licht 1 en 3
Wij gaan voor even uit elkaar
en delen nu het licht.
Het licht vertelt ons iets van God,
op Hem zijn wij gericht.


Straks zoeken wij elkaar weer op 
en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, 
het is voor allemaal.


Kinderen naar de kindernevendienst, nemen kleine Paaskaars mee


Toelichting Symbolisch bloemschikken
Door Patty Paauw


AFSCHEID VAN AFTREDENDE AMBTSDRAGERS
Van een tweetal van onze ambtsdragers is de ambtstermijn verstreken.
Namelijk van de zuster en diaken Corrie de Die
en van zuster en ouderling Marijke Bezemer (Eredienst en liturgie)


Voorganger 
Geliefde zusters,
wij laten jullie gaan en zijn jullie dankbaar
voor de overtuiging, de inzet en de liefde
waarmee u uw dienst in Christus’ kerk hebt vervuld.
Wat blijft, is de verbondenheid met het ambt,
waarin alles wat vertrouwelijk met jullie gedeeld is
geheim zal blijven, ook na uw afscheid.

De voorganger bidt 
We mogen dankbaar zijn Heer
voor de toewijding van Corrie en Marijke
die nu hun ambt neerleggen.
Voor hun volharding en trouw
prijzen wij U, Bron van alle goed.
Bevestig het werk van onze handen,
U die blijkens de kracht die in ons werkt,
bij machte bent oneindig veel meer te doen
dan wij bidden of beseffen,
U zij de heerlijkheid
in de gemeente en in Christus Jezus
tot in alle generaties, voor nu en altijd.
Amen. Kort persoonlijk dankwoord


Lied – ELB 501: 1 en 2
Vrede van God, de vrede van God.
De vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God.
De vrede van God zij met jou.

In Jezus’ naam, in Jezus’ naam.
In Jezus’ naam geef ik jou
vrede van Hem, vrede van God.
De vrede van God zij met jou.Daarna gaan de aftredende ambtsdragers in de kerk zitten
DIENST VAN HET WOORD


Gebed om de Heilige Geest


Lezing uit het Nieuwe Testament – Lucas 3: 15-16 en 21-22
15Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de messias was, 16maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur;


21Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend 22en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’


Lied – NLB 526: 2
Hij daalt ootmoedig in het water,
de vogel Geest komt aangesneld,
God heeft in Hem zijn welbehagen
en alle zaligheid gesteld:
tegen de stroom staat Hij ten teken,
hier wordt des levens loop gewend,
het blinde lot gestuwd tot zegen,
wij zijn tot in de dood gekend.Lezing uit het Nieuwe Testament – Titus 3: 1-7
31Herinner allen eraan dat ze overheid en gezag moeten erkennen en gehoorzaam moeten zijn, bereid om altijd het goede te doen, 2dat ze van niemand mogen kwaadspreken, vredelievend en vriendelijk moeten zijn en zich tegenover iedereen zachtmoedig moeten gedragen. 3Ook wij waren eens onverstandig, ongehoorzaam, op de verkeerde weg, slaaf van allerlei begeerten en lusten. Ons leven stond in het teken van boosaardigheid en afgunst, we verafschuwden en haatten elkaar. 4Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, openbaar geworden 5en heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest, 6die hij door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten. 7Zo zijn wij door zijn genade als rechtvaardigen aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop we hopen.


Lied – NLB 537: 3 en 4
En Jezus sprak: Bemin uw vijand ook;
Heer God, wij staan voor U verlegen.
Vergeef het kwaad, zo doet mijn Vader ook;
Heer God, wij staan voor U verlegen.
Want gij zijt ook zelf geschonden
door een menigte van zonden,
en mijn Vader, Hij vergeeft u ook.
Heer God, wij staan voor U verlegen.En Jezus zegt: Mensen, verdraag elkaar,
en Jezus’ woord zal ons bevrijden.
Vergeet uzelf en dien elkander maar
– en Jezus’ woord zal ons bevrijden.
Aan elkander prijsgegeven
vindt gij honderdvoudig leven.
Jezus zegt: Mensen, bemin elkaar.
En Jezus’ woord zal ons bevrijden.Verkondiging


Meditatieve stilte


Zingen – NLB 353
Nu heeft het oude leven afgedaan!
Wij mogen aan de toekomst toebehoren,
want grote dingen heeft de Heer gedaan:
wij zijn als kinderen van God herboren.Geen macht op aarde houdt hem in zijn macht
die werd begraven in de dood des Heren,
die opstond tot het leven in zijn kracht
om aan zijn hand een nieuwe weg te leren.Water en Geest verwekten door de doop
een nieuwe mens, die voortaan vrij mag leven.
Bevrijd van zonde en vervuld van hoop
mag hij zijn krachten aan het Godsrijk geven.’t Lied van de vreugde gaat van mond tot mond:
Gods liefde heeft ons samen uitverkoren
om overal, de hele wereld rond,
de boodschap van zijn rijk te laten horen.VAN BINNEN NAAR BUITEN


Mededelingen/afkondigingen


Dankgebed
Voorbeden 
Stilte
Onzevader


Inzameling van de gaven (De kinderen komen terug uit de nevendienst)
Eerste rondgang: Jeugddorp De Glind
Tweede rondgang: Beheer en Onderhoud
Deurcollecte: Diaconie


Slotlied – NLB 836: 1, 4 en 5
O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld,
met liefde zijn vervuld.Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is,
hoe schoon uw vrede is.Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in ’t hart,
o stille stem in ’t hart.Wegzending en Zegen 
3x gezongen amen


Feliciteren en bedanken van de ambtsdragers in de wijkzaal 

terug