zo 6 mei 2018  om 10.00 uur
Voorganger: ds. Harry Gijssen
Gezamenlijke Eredienst - MvdH

ORDE VAN DIENST- Heilig Avondmaal  

 
            Welkom door voorganger

            Intocht (gemeente gaat staan)

            Stilgebed
            IntochtsliedPsalm 66: 1, 2
            Bemoediging en Groet
            Vervolg intochtslied: Psalm 66: 6 en 7

            Voorbereiding

 
Verootmoedigingsgebed
 
Heer onze God, niemand heeft U ooit van aangezicht tot aangezicht gezien. 
Gij zijt naar de wereld gekomen, 
Gij zijt op uw mensen toegekomen, in de persoon van die man uit Nazareth die wij         Jezus noemen.           
Omdat Gij zo met ons begaan zijn, willen wij U danken. 
Wij bidden U: kom bij ons aanwezig in het leven van elke dag, kom aanwezig hier en      nu bij ons, 
Leer ons de dingen die we elke dag voor ogen krijgen met een nieuw hart zien. 
Een hart dat in alle momenten van het leven, die waarop we lachen, en die waarop       we huilen, in staat is om te ontdekken dat Gij met ons begaan zijt. 
Kom nu ook hier bij ons aanwezig met uw Geest, nu wij even willen stilstaan bij dat       leven, nu wij even      willen stilstaan bij U.
amen
 
Woord van vergeving
            
            Als ik soms gepest word maar ik heb niks gedaan
            dan vind ik dat niet eerlijk en wil ik ze wel slaan
            maar ik heb gelezen ergens in Gods woord
            ‘kwaad met kwaad vergelden’ is niet zoals het hoort
            en er staat geschreven dat ik moet vergeven
            niet 1, 2, 3 of 4 keer maar 70 keer 7wat?! 490 keer?
            nee, veel vaker, veel vaker, veel vaker en veel meer
 
            altijd, altijd, overal en telkens weer
            nee, dat is niet simpel en daarom geeft de Heer
            Zijn Heilige Geest om in liefde te leven
            zoals Hij mij vergeeft moet ik een ander ook vergeven
 
            het is best wel moeilijk want iedereen die zegt:
            ‘je moet gewoon terug slaan als iemand met je vecht’
            maar als ik denk aan Jezus, Hij sloeg niet terug
            toen Hij met een zweep werd geslagen op Z’n rug
            en er staat geschreven dat ik moet vergeven
            niet 1, 2, 3 of 4 keer maar 70 keer 7 wat?! 490 keer?
            nee, veel vaker, veel vaker, veel vaker en veel meer          
            altijd, altijd, overal……
 
In Galaten 5:14 lezen we: “Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk        hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.” Dat zegt Paulus vaker.  “Wees niemand          iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet          vervuld. 
Zingen lied: 322

 

            Dienst van het Woord

            Gebed om verlichting door de heilige geest
            * Kinderen naar de kindernevendienst, nemen kleine Paaskaars mee en zingen een kinderlied:

Wij gaan voor even uit elkaar
en delen nu het licht
Dat licht vertelt ons iets van God
op hem zijn wij gericht


 
Straks zoeken wij elkaar weer op 
en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, 
het is voor allemaal.
 
Schiftlezingen door lector/lectrice:
            Genesis 8:8-17;  
            Zingen lied943: 1, 3, 4 en 6 
            1 Petrus 3: 18-22;   
            Zingen lied 350: 1, 2, 3, 5 en 7
            Marcus 1;12-13 
            Zingen lied 539: 1, 4 en 5
            ** Verkondiging
            Moment van stilte
            Zingen Lied791: 1, 3, 4 en 5
 
Afkondigingen door Ouderling van Dienst
Voorbeden
Stil gebed
 
DIENST VAN DE TAFEL
 
Inzameling van de Gaven
Avondmaalscollecte:         Diaconie
Tweede rondgang:    Beheer en Onderhoud
Uitgangscollecte:       
 
Tijdens de collecte komen jongeren/kinderen uit de nevendienst(en)
 
Avondmaalslied: 995
 
Nodiging 
We mogen de uitnodiging van Jezus horen. Mensen als u, jij en ik. Laten we elkaar dan ook vandaag welkom heten aan het avondmaal, door elkaar de vrede van Christus toe te wensen.
 
Vredegroet
Allen gaan staan
Vg.     De vrede van de Heer zij altijd met u.
A.        En met uw geest.
Vg.     Wens elkaar de vrede.
 
We wensen de mensen binnen handbereik ‘de vrede van Christus’ en zijn in gedachten bij hen die hier niet kunnen zijn.
 
Gezongen tafelgebed – NLB 385
De tafel van samen, de tafel is gedekt.
Wij mogen komen eten
en niemand wordt vergeten.
De tafel van samen, de tafel is gedekt.
’t Geheim van het leven wordt zo maar verstrekt.

 
Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood.
Dit brood houdt ons in leven,
door God is het gegeven.
Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood.
en denken aan Jezus, zijn lijden, zijn dood.

 
De tafel van samen, de tafel van het goed,
daar wordt de wijn geschonken
en mondjesmaat gedronken.
De tafel van samen, de tafel van het goed,
daar vinden wij vrede, in overvloed.

 
Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest.
Hier durven wij te dromen
dat alles goed zal komen.
Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest
in naam van de Vader, de Zoon en de Geest.

 
Ondertussen maken de diakenen en ouderlingen de tafel gereed
 
V:        Wij danken U, goede God
            om Jezus, uw lieve Zoon
Hij is een vriend van mensen.
            Wie Hem nodig heeft helpt Hij.
            Voor ons is Hij alles,
            niemand is als hij.
V:        Hij heeft zijn Geest gegeven
            om te leven als uw kinderen
 
Laten we dan als uw kinderen samen bidden…
 
Onzevader
 
Instellingswoorden
Jezus is gekomen in Uw naam,
want in de nacht dat Hij werd overgeleverd,
heeft hij het brood genomen,
Hij dankte U, brak het brood,
en gaf het aan zijn leerlingen
met de woorden:
“Neem en eet,
dit is mijn lichaam, 
dat voor jullie gegeven wordt,
doe dit telkens opnieuw om aan Mij te denken.”
 
Zo nam Jezus ook de beker met wijn
Hij dankte U,
gaf de beker aan Zijn leerlingen en zei:
“Neem deze beker
En drink hier allemaal uit
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor jullie en velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Doe dit, zo vaak als jullie die drinken,
om mij te gedenken.”
 
V:        De Heer heeft zijn tafel bereid voor wie op Hem vertrouwen en Hem liefhebben.
Jezus nodigt ons uit om brood en wijn uit Zijn hand te ontvangen.
V:        Gelukkig u en jij, die welkom zijn
            aan de Maaltijd van de Heer
V:        Ontvangt dan nu, want alle dingen zijn gereed.
Er is ook glutenvrij brood en druivensap beschikbaar (in de glazen) 
 
De gemeente gaat aan het avondmaal – de organistspeelt zachtjes
 
Gebed na de maaltijd – dankgebed
 
Slotlied 708: 1, 6 en 15

Wegzending en Zegen

 
De gemeente zingt 3 maal Amen
 
 

terug