zo 13 mei 2018  om 10.00 uur
Voorganger: ds. L.L. van Berkel
Gezamenlijke Eredienst

 
 

ORDE VAN DIENST voor zondag 13 mei 2018 – 7ezondag van Pasen

Thema – Één, twee, drie
Voorganger – ds. Lennart van Berkel
Organist – Peter Herrewijnen
Lector – Piet van der Sluijs
Liturgische kleur – Wit
Ouderling van dienst – Marijke Bezemer-van Doorne
Diaken van dienst – Corrie de Die
 

VAN BUITEN NAAR BINNEN

 
Welkom door de voorganger
 
Stil gebed

 

(gemeente gaat staan)

 
Intochtslied – NLB 27: 1
Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!

 
Bemoediging en groet 
 
Vervolg intochtslied – NLB 27: 4
Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde, 
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht.
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden 
die Gij eens zeide: ‘Zoek mijn aangezicht’. 
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer! 
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer! 
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart, 
ik smacht naar ’t uur dat Gij u openbaart!

 

VOORBEREIDING

 
Kyriëgebed 
 

Glorialied – NLB 800: 1 t/m 4 (wisselzang) (Allen, OK, DV en Kern, Allen)
Allen (3)           Wat zou ik zonder U geweest zijn,
hoe zou ik zonder U bestaan?
Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn
en eenzaam door de wereld gaan.
Mijn liefde tastte in den blinde.
Een afgrond lag in het verschiet.
En waar zou ik een trooster vinden
die werkelijk wist van mijn verdriet?

 
OK (1)                         Een diepe nacht zou mij omvangen
waarna geen blijde morgen daagt.
Ik werd verteerd door wild verlangen,
door ’s levens maalstroom weggevaagd.
Ik zou alleen zijn, van het heden
en van de toekomst ongewis.
Wie kan er aarden hier beneden
als er geen open hemel is?

 
DV+Kern (2)     Maar Christus gaf mij taal en teken
en ik ben zeker van zijn stem.
De nacht is voor het licht geweken,
het grondloos lot krijgt zin door Hem.
Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid
bij water, woord en brood en wijn,
omdat ik weet van zijn nabijheid
waar twee of drie vergaderd zijn.

 
Allen (3)           Godlof, een Heiland, een bevrijder,
vol liefde en macht heeft ons gered.
De Mensenzoon werd onze leider
en heeft ons hart in vlam gezet.
Toen ging voor ons de hemel open,
oorsprong en doel, zo ongedacht.
Geloven konden wij en hopen.
Wij wisten ons van Gods geslacht.

 

DIENST VAN HET WOORD

 
Gebed om de Heilige Geest
 
Kinderlied – Welkom, welkom iedereen
https://www.youtube.com/watch?v=sRn3z56udfY&list=PLVz6ZKkFNOVtMd7pRa_W1ZtZvZv_q1vsd&index=61
 
Gesprek met de kinderen
 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst, nemen kleine Paaskaars mee terwijl we zingen:
Wij gaan voor even uit elkaar
en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God,
op Hem zijn wij gericht.
Straks zoeken wij elkaar weer op
En elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar
Het is voor allemaal

Kinderen naar de kindernevendienst, nemen kleine Paaskaars mee
 
Lezing uit het Oude Testament – Exodus 19: 1-11
191In de derde maand, op precies dezelfde dag dat ze uit Egypte waren weggetrokken, kwamen de Israëlieten in de Sinaiwoestijn. 2Ze waren vanuit Refidim verder getrokken en in de Sinaiwoestijn gekomen. Daar sloegen de Israëlieten hun kamp op, vlak bij de berg. 3Mozesging de berg op, naar God. De HEERriep hem vanaf de berg toe: ‘Zeg tegen het volk van Jakob, laat de kinderenvan Israël weten: 4“Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte, en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht. 5Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbondmet mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken – want de hele aarde behoort mij toe. 6Een koninkrijk van priesterszul je zijn, een heilig volk.” Breng deze woorden aan de Israëlieten over.’ 7Mozesging terug, riep de oudstenvan het volk bijeen en deelde hun alles mee wat de HEERhem had opgedragen. 8En het hele volk antwoordde als uit één mond: ‘We zullen alles doen wat de HEERheeft gezegd.’ Mozesbracht het antwoord van het volk aan de HEERover, 9waarop de HEERtegen hem zei: ‘Ik kom naar je toe in een donkere wolk, dan kan iedereen het horen wanneer ik met je spreek en zullen ze voor altijd vertrouwen in je hebben.’ Toen Mozesde HEERvertelde wat het volk had geantwoord, 10zei de HEERhem ook: ‘Ga terug naar het volk en zorg ervoor dat ze zich vandaag en morgen heiligen, en laten ze hun klerenwassen. 11Bij het aanbreken van de derde dag moeten ze gereed zijn, want op die dag zal de HEERvoor de ogen van heel het volk neerdalen op de Sinai.
 
Lied – NLB 868: 2 t/m 5 (NLB 943)
Allen   Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

 
Dames            Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven,
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.
Hij heeft u lief,
die tot zijn kind u verhief,
ja, Hij beschikt u ten leven.

 
Heren  Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,
lof zij de hemelse liefde die over ons regent.
Denk elke dag
aan wat zijn almacht vermag,
die u met liefde bejegent.

 
Allen   Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.

 
Johannes 17: 14-26
14Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor. 15Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel.16Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. 17Heilighen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. 18Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. 19Ik heb mij geheiligdomwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligdzijn.
20Ikbidniet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. 21Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. 22Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: 23ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad.
24Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt omdat u mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd. 25Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u, en zij weten dat u mij hebt gezonden. 26Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefdewaarmee u mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen.’
 
Lied – NLB 345 
Gij hebt uw woord gegeven
nog voor ik U iets vroeg,
dat is voor heel mijn leven,
ja voor de dood genoeg.
Uw woord is daad, o Vader,
werd brood in de woestijn,
werd mens en is mij nader
dan wie mijn naasten zijn.

 
Nu ik U heb gegeven
mijn woord op deze dag,
geef dat met heel mijn leven
ik daarvoor instaan mag,
dat ik het in mijn daden
waarmaak aan iedereen.
Maak zichtbaar uw genade
door mij en om mij heen.

 
God, die uw woord gegeven,
uw Zoon gezonden hebt
en naar zijn beeld het leven
van wie U kent herschept, –
wees door uw Geest met allen 
die hebben ja gezegd,
dat zij die staan niet vallen.
Maak Gij ons trouw en echt.

 
Verkondiging
 
Meditatieve stilte
 
Lied – U maakt ons één (Opwekking 194)
(2X)      U maakt ons een 
U bracht ons te samen 
wij eren en aanbidden U. 

 
(2X)      Wordt Uw wil gedaan, 
dan bindt het ons saam. 
Iedereen zal deel zijn van Uw gezin. (2X)      U maakt ons een 
U bracht ons te samen 
wij eren en aanbidden U. 

 
(2X)      Wordt Uw wil gedaan, 
dan bindt het ons saam. 
Iedereen zal deel zijn van uw gezin. 

 
Bridge
 
(2X)      Wordt Uw wil gedaan, 
dan bind het ons saam. 
Iedereen zal deel zijn van uw gezin. 

U maakt ons een 
U bracht ons te samen 
wij eren en aanbidden U.

 

 

VAN BINNEN NAAR BUITEN

 
Mededelingen/afkondigingen
 
In memoriam – Mw. Maaike Klatten-van Deelen (9 oktober 1933 – 1 april 2018)
 
Lied – Psalm 146: 1 en 5
Zing, mijn ziel, voor God uw Here,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zolang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor de Heer uw God.

 
Wees en weduw en ontheemde
doet Hij wonen op zijn erf.
Hij behoedt de weg der vreemden,
maar leidt bozen in ’t verderf.
Eeuwig Koning is de Heer!
Sion, zing uw God ter eer!

 
Dankgebed 
Voorbeden 
Stilte
Onzevader
 
Inzameling van de gaven
Eerste rondgang:        Stichting Leergeld
Tweede rondgang:     Beheer en Onderhoud
Deurcollecte:              Plaatselijk kerkenwerk
 
Tijdens de collecte komen de kinderen terug
 

Slotlied – NLB 974: 1, 2 en 5
Maak ons uw liefde, God,
tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om
haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet
de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe
ons uw beleid verstaan.

 
Wij zijn aaneengevoegd,
bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons
gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij
tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt
uw liefde openbaar.

 
God, laat geen mensenkind
uit uw ontferming vallen.
Weer met uw ruime hart
het kwade van ons allen.
Gij zijt te goeder trouw
geweest van het begin.
Vasthoudend blijft Gij tot
uw liefde overwint.

 
Wegzending en Zegen
Gezongen Amen

terug