zo 14 okt 2018  om 10.00 uur
Voorganger: ds. L.L. van Berkel
Eredienst - DV gesloten
Ouderling: Natasja Bezemer
Organist: Peter Herrewijnen

ORDE VAN DIENST voor zondag 14 oktober 2018 – Vrede voor de Stad en Michazondag
Thema – Arm raakt rijk – rijk raakt arm
Voorganger – ds. Lennart van Berkel
Organist – Peter Herrewijnen
Lector – Gert-Jan Mensink
Liturgische kleur – Groen
Ouderling van dienst – Natasja Bezemer-Poort
Diaken van dienst – Peter Bol
 
VAN BUITEN NAAR BINNEN
 
Welkom door de voorganger
 
Stil gebed
 
(gemeente gaat staan)
 
Intochtslied – NLB 218: 1 t/m 3
Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.
 
Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.
 
Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.
 
Bemoediging en groet
 
Vervolg intochtslied – NLB 218
Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.
 
Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U – o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.
 
(gemeente gaat zitten)
 
VOORBEREIDING
 
Kyriëgebed en glorialied – NLB 1005
Zoekend naar licht hier in het duister,  
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.

Refrein
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
 
Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.

Refrein
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
 
Zoekend naar brood lijden zij honger,
zoekend naar water lijden zij dorst.
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,
U bent de vredevorst.

Refrein
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
 
Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd.

Refrein
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
 
Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.

Refrein
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
 
 
DIENST VAN HET WOORD
 
Gebed om de Heilige Geest
 
Kinderlied – Laat de kinderen tot mij komen (ELB 278)
https://www.youtube.com/watch?v=ukHyYwv_1F0&index=74&list=PLVz6ZKkFNOVtMd7pRa_W1ZtZvZv_q1vsd&t=0s
 
Gesprek met de kinderen
 
Kinderen gaan naar de nevendienst met de kleine Paaskaars en we zingen:
Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht.
 
Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal.
 
Lezing uit het Oude Testament – Deuteronomium 15: 1-11 (door lector)
151Elk zevende jaar moet u algemene kwijtschelding verlenen. 2Dat houdt het volgende in: elke schuldeiser moet iedereen die iets van hem heeft geleend zijn schuld kwijtschelden; hij mag zijn volksgenoot, zijn broeder, niet tot afbetaling dwingen, want de kwijtschelding is afgekondigd in de naam van de HEER. 3Van een buitenlander mag u wel betaling vorderen, maar wat u van een volksgenoot te goed hebt moet u kwijtschelden. 4Overigens zal niemand van u in armoede leven, zozeer zal de HEER u zegenen in het land dat hij u in bezit zal geven, 5tenminste, als u hem gehoorzaamt en de geboden die ik u vandaag voorhoud zorgvuldig naleeft; 6dan zal de HEER, uw God, u zeker zegenen, zoals hij beloofd heeft. U zult aan veel volken leningen verstrekken, maar zelf hoeft u niet te lenen. U zult over veel volken macht uitoefenen, maar zij niet over u.
7Zou er in een van de steden in het land dat de HEER, uw God, u zal geven toch iemand uit uw eigen volk gebrek lijden, dan mag dat u niet koud laten. U mag uw hand niet op de zak houden, 8maar u moet diep in de buidel tasten en hem lenen zo veel als hij nodig heeft. 9Wees niet zo berekenend om bij uzelf te denken: Het zevende jaar, het jaar van de kwijtschelding, komt eraan – waardoor u zich afsluit voor de ellende van uw volksgenoot en hem met lege handen laat gaan. Als hij dan de HEER zijn nood klaagt om wat u hem hebt aangedaan, zal het u als zonde worden aangerekend. 10Geef hem dus ruimhartig en zonder spijt, en de HEER, uw God, zal u erom zegenen in alles wat u doet en onderneemt. 11Armen zullen er altijd zijn bij u. Daarom druk ik u op het hart om vrijgevig te zijn tegenover iedereen in uw land die in armoede leeft of er slecht aan toe is.
 
Lied – NLB 718
God, die leven
hebt gegeven
in der aarde schoot,
alle vrucht der velden
moeten we U vergelden, -
dank voor ’t dagelijks brood.
 
Niet voor schuren,
die niet duren,
gaf Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde,
in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt.
 
Maar wij rijken,
ach, wij blijken
hard en onverstoord.
Open onze oren,
Heer, opdat wij horen
’t roepen aan de poort.
 
Wil dan geven,
dat ons leven
zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden
’t woord van uw genade
opgaan, sterk en vrij.
 
Lezing uit het Oude Testament – Micha 6: 8 (door lector)
8Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.
 
Lied – NLB 992
 
NLB 992
Wat vraagt de Heer nog meer van ons
dan dat wij recht doen
en trouw zijn
en wandelen op zijn weg?
 
Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen
en hoeden
als mensen naar Gods beeld?
 
Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken
en delen
als ons is voorgedaan?
 
Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen
en omzien
naar alles wat er leeft.
 
Verkondiging
 
Meditatieve stilte
 
Lied – Opwekking 705 ‘Toon Mijn liefde’
[piano] of anders [https://www.youtube.com/watch?v=6CEXLmF_Rzg]
 
 
VAN BINNEN NAAR BUITEN
 
Mededelingen/afkondigingen
 
Dankgebed en voorbeden
Stilte
Onzevader
 
Inzameling van de gaven
Eerste rondgang:​Vrede voor de Stad
Tweede rondgang: ​Beheer en Onderhoud
Deurcollecte: ​​Kerk in Actie Werelddiaconaat
 
Tijdens de collecte komen de kinderen terug
 
Slotlied – ELB 398
Handen heb je om te geven
van je eigen overvloed
en een hart om te vergeven
wat een ander jou misdoet.

Refrein
Open je oren om te horen
open je hart voor iedereen. 

Ogen heb je om te zoeken 
naar wat mensen nog ontbreekt 
en een hart om uit te zeggen
wat een ander moed inspreekt.

Refrein
Open je ogen en je oren
open je hart voor iedereen. 

Schouders heb je om te dragen
zorg en pijn van alleman
en een hart om te aanvaarden
wat een ander beter kan.

Refrein
Open je ogen en je oren
open je hart voor iedereen. 

Voeten heb je om te lopen
naar de mens die eenzaam is
en een hart om waar te maken
dat geen mens een eiland is.

Refrein
Open je ogen en je oren
open je hart voor iedereen. 

Oren heb je om te horen 
naar de mens die vrede is
en een hart om te geloven
in een God die liefde is. 

Refrein
Open je ogen en je oren
open je hart voor iedereen.

Wegzending en Zegen
Gezongen Amen
 

terug